Práce zajistí bezpečnost a plynulost plavby na Baťově kanále

Období od konce hlavní plavební sezóny na Baťově kanále do jejího začátku v květnu využívá Povodí Moravy, s. p. naplno pro opravy, údržbu a zlepšení podmínek pro plavbu a další rekreaci. Značnou část tohoto období pokrývá zima, která nevytváří příznivé podmínky pro práci probíhající ve vodě. Několik měsíců od podzimu do jara správce Baťova kanálu musí předem pečlivě naplánovat a zejména pak bezchybně realizovat. Do května musí být vše hotovo, aby Povodí Moravy, s. p. mohlo spuštěním provozu plavebních komor zahájit hlavní sezónu Baťova kanálu.

 prave-budovane-servisni-stani-u-pk-vnorovy-ii-big

 

foto zdroj: tisková zpráva Povodí Moravy s.p. 

Intenzivní práce probíhají i letos. Pokračují opravy kanálového úseku mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy. Současně s tím Povodí Moravy, s. p. dokončilo tři nová servisní stání služebních plavidel, která budou sloužit zejména jednotkám IZS, správci Baťova kanálu a Státní plavební správě. Další dvě servisní stání se připravují. „Nově jsme dokončili tři pevná servisní stání služebních plavidel v dolní rejdě plavební komory Veselí nad Moravou, horní rejdě plavební komory Vnorovy I a dolní rejdě Vnorovy II. Jedná se o pokračování vybudování sítě servisních stání po celé délce vodní cesty, určené k bezpečnému krátkodobému i dlouhodobému stání. Hlavním účelem je zvýšení bezpečnosti plavby, vytvoření snadného přístupu jednotek integrovaného záchranného systému k vodnímu toku, čímž dojde ke zkrácení času potřebného pro zásah,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.Další dvě servisní stání vzniknou ještě letos ve Spytihněvi a Sudoměřicích

Servisní stání mají přístavní hranou ve výšce 0,6 metru nad plavební hladinou. Délka přístavní hrany je ve Veselí nad Moravou 25,7 metrů, ve Vnorovech I. 50 metrů a ve Vnorovech II. 30 metrů. Umístění servisních stání vychází z hustoty plavebního provozu, vytíženosti přístavů a přístavišť dostupnosti pracovního zázemí tak, aby složky IZS mohly v rámci dohledu nad bezpečností návštěvníků Baťova kanálu rychle zasahovat a současně využívat skladovací a dílenské prostory správce toku. Akce byla financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a vyšla na 21,5 mil. Kč.

Současně s tím Povodí Moravy, s. p. pokračuje v opravách Baťova kanálu od Veselí nad Moravou po Vnorovy. V loňském roce vodohospodáři úspěšně bez omezení plavby dokončili opravy úseku mezi železničním mostem a silničním mostem ve Veselí nad Moravou, na tento úsek navázali v rámci druhé etapy pracemi až k hospodářskému mostu ve Vnorovech. „Práce provádíme v téměř celém úseku stavby, tj. od železničního mostu ve Veselí nad Moravou po hospodářský most ve Vnorovech. Do prací je zapojeno dostatečné množství strojů, takže opravy probíhají na třech místech zároveň po celé délce stavby. Probíhá zakládání patky opevnění a opevnění koryta z lomového kamene,“ říká Pavel Cenek, ředitel závodu Střední Morava Povodí Moravy, který má na starosti správu Baťova kanálu. Práce probíhají bez komplikací a budou dokončeny včas tak, aby mohla plavební sezóna tradičně začátkem května odstartovat.

Opravy zajistí bezpečnost plavebního provozu a hladký průběh dalších rekreačních sezón bez rizika omezování plavby. Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel si vybírá svou daň. Výše nákladů na obě etapy, v rámci kterých bude dokončena oprava celého úseku od Veselí nad Moravou po Vnorovy, činí dohromady více jak 53 mil. Kč. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a vlastních zdrojů Povodí Moravy, s. p. „Kromě samotných oprav musíme během následujících tří měsíců vyčistit rejdy, provést údržbu a seřízení technologií všech plavebních komor. Bez oprav technologií a přípravných prací by se plavba na Baťově kanále neobešla, proto tyto práce s náklady v řádech milionů korun ročně financujeme z vlastních zdrojů,“ dodává Gargulák. Bude-li plavební sezóně přát epidemická situace, proběhne letošní hlavní plavební sezóna bez omezení a navíc s opravami a servisními stáními, které zajistí lepší plynulost plavby a větší bezpečnost návštěvníků Baťova kanálu.

.

 

zdroj: tisková zprava Povodí Moravy, s. p.