Legislativa týkající se vodní dopravy

Článek Vás nemá vyděsit, berte jej jako zdoj informací pro případ potřeby. Výčet legislativních předpisů nemusí být kompletní ani konečný, obsahuje pouze českou legislativu . Odkaz na další informace viz níže. Níže uvedený výčet je pouze informativní.

Číslo

Název předpisu

114/1995 Sb.

Zákon o vnitrozemské plavbě

67/2015 Sb.

Pravidla plavebního provozu

334/2015 Sb.

Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

186/2006 Sb.

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

227/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

223/1995 Sb.

Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

42/2015 Sb.

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

222/1995 Sb.

Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

96/2016 Sb.

Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

292/2017 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

312/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

138/2000 Sb.

Vyhláška o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách

112/2015 Sb.

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

187/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

84/2000 Sb.

Vyhláška o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby

358/1999 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

142/2015 Sb.

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

65/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

345/2016 Sb.

Nařízení vlády o lodní výstroji

28/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

356/2009 Sb.

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

309/2008 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

163/1999 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)

259/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

327/2005 Sb.

Nález ÚS ČR o zrušení § 3a č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

220/1993 Sb.

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací

o1/c146/2015 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2015 Sb.

6/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

94/1976 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě

184/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

66/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

38/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

388/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

38/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

412/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

118/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

83/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

122/1999 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje

120/1967 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě

98/1960 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě

45/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l., o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách

159/2017 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže

154/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

173/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

44/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

517/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

423/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb. a vyhlášky č. 666/2004 Sb.

186/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.

467/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby

157/1996 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě

253/1995 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969

330/1990 Sb.

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní dopravě

126/1974 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě

38/1962 Sb.

Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje

169/1960 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)

114/1960 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou

83/1960 Sb.

Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje

15/1955 Sb.

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

30/1953 Sb.

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organizaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu

122/1949 Sb.

Vyhláška ministra dopravy o dni zřízení národních dopravních podniků

 

Výše uvedený výčet není kompletní. Další informace získáte například na stránkách ministerstva dopravy zde -legislativa pro vnitrozemskou plavbu .