Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky půjčovny

platné od 1. 5. 2018

 

1. Obecná ustanovení

 

1.1 Vztah mezi Půjčovnou a Zákazníkem se řídí ustaveními Občanského zákoníku. Zákazník je povinen dodržovat Provozní řád půjčovny, platné právní předpisy stejně tak jako smluvní ujednání a dále je povinen respektovat pokyny a příkazy pronajímatele, jejího zástupce či jejích zaměstnanců. Všeobecné smluvní podmínky půjčovny lodí baťák.cz, provozované Ing. Petrem Tomkem, Ph.D., Šardice 764, 696 13 Šardice IČ: 75894726, jsou platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na vodní cestě Baťův kanál jakožto vodní cestě 0. třídy od jezu Bělov (říční km 179,6) po přístaviště Skalica bez povinnosti vlastnit průkaz vůdce malých plavidel.
1.2 Vůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě osoba, která vede a je způsobilá vést plavidlo nebo sestavu plavidel v provozu na vodní cestě. Zákazník (resp. vůdce plavidla, tj. ten, kdo v době vzniku případné události plavidlo řídil) nese trestně-právní odpovědnost za jím způsobené nehody z titulu porušení platných plavebních předpisů.


2.  Vznik smluvního vztahu


2.1 Smluvní vztah mezi pronajímatelem a Zákazníkem vzniká a nabývá účinnosti momentem odesláním rezervace přes online rezervační systém nebo odesláním objednávky e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonickou objednávkou. Odesláním rezervace Zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasís těmito Všeobecnými půjčovními podmínkami, Provozním řádem půjčovny avšemi informacemi zveřejněnými na www.batak.cz. Nájemní vztah je detailně upraven nájemní smlouvou.
2.2 Na základě odeslání rezervace je zákazníkovi vystavena zálohová faktura, kterouje zákazník povinen zaplatit do tří pracovních dní, jinak se rezervace ruší.


3. Odstoupení od smlouvy


3.1 Zákazník je oprávněn písemně odstoupit od smluvního vztahu do dne nalodění(včetně) uvedeného v rezervaci. V takovém případě je však povinen uhradit storno-poplatek. Výše storno poplatku je určena v závislosti od doby, která zbývá ode dne doručení písemného odstoupení od smluvního vztahu přepravci do dne nalodění a počítá se v procentuální výši z celkové ceny za pronájem plavidla uvedené v Rezervaci mezi Zákazníkem a Půjčovnou.
3.2 V případě odstoupení od Smluvního vztahu je Zákazník povinen uhradit Půjčovněstorno poplatek – smluvní pokutu ve výši:

  • 0,- Kč včetně DPH za pronájem lodi uvedené v Rezervaci v případěodstoupení učiněného více než 30 dnů před naloděním;
  • zálohové platby včetně DPH za pronájem lodi uvedené v Rezervaci v případě odstoupení učiněného v období od 30. (včetně) do 8. dne (včetně) přednaloděním (tzn. zaplacená zálohová platba, bude použita na pokrytí smluvnípokuty).

3.3 V případě odstoupení od Smlouvy se mohou Zákazník a Půjčovna dohodnout na uzavření nové smlouvy, jejím předmětem plnění budou náhradní služby poskytnuté Půjčovnou nebo třetí stranou. Pokud Půjčovna souhlasí s takovou náhradou, Zákazníkovi nebude pokuta účtována.
3.4 Nepříznivé počasí není důvodem pro zrušení rezervace, resp. snížení či zrušení storno-poplatku. Zákazník a Půjčovna v tomto případě může využít stejného postupu jako v předchozím bodě.
3.5 V ceně pronájmu je zahrnuto zaškolení, zkušební plavba, pohonné hmoty. Cena nezahrnuje úklid a náklady přímo související s plavbou (např. přístavní poplatky).V případě, že plavidlo není uklizeno tak, jak ho Půjčovna předala Zákazníkovi, má Půjčovna právo účtovat 200,- Kč za úklid (tato suma bude stržena z vratné zálohy).
3.6 Kauce může být použita na úhradu jakékoliv pohledávky (včetně škod či újmy) Půjčovny za Zákazníkem nebo na úhradu škod, způsobených Zákazníkem nebo posádkou plavidla v době, kdy byla Zákazníkovi pronajata, třetím osobám. Kauce se vrací Zákazníkovi zpět poté, co je plavidlo řádně vráceno v dohodnutém čase,na sjednaném místě, nepoškozené, včetně všech doplňků, vybavení a dokumentů a za podmínky, že za Zákazníkem neexistují žádné pohledávky, které souvisejí spronájmem předmětného plavidla nebo s jeho užíváním Zákazníkem. Půjčovna simůže část nebo celou kauci ponechat v případě, kdy jsou jí známy vůči níuplatnitelné nároky třetích stran, které vznikly v souvislosti s jednáním Zákazníka.
V případě poškození plavidla (popř. ztráty některého z jeho dílů) hradí Zákazník veškerou škodu a náklady – Půjčovna si může ponechat část kauce ve výši odpovídající hodnotě opravy, pořízení chybějících dílů či vybavení plavidla nebo náhradě či získání ztracených či znehodnocených dokladů a dokumentů. Není-limožné v důsledku poškození či ztráty plavidla, případně v důsledku ztráty či poškození jeho vybavení, příslušenství nebo dokladů jeho další pronajmutí, Půjčovna si může ponechat část kauce nebo požadovat doplacení částky ve výši odpovídající ušlému zisku a to do 15 dnů od zjištění.
3.7 V případě zastavení plavebního provozu na Baťově kanále bude smlouva podohodě seZákazníkem buď zrušena, nebo přesunuta na jiný termín.


4.  Předání a převzetí plavidla


4.1 Předání plavidla Zákazníkovi probíhá na mole půjčovny batak.cz u Strážnické brány, nebo po domluvě v přístavu Petrov okres Hodonín. Předání plavidla je zapsáno v Nájemní smlouvě. Datum, čas a místo vrácení plavidla je stanoveno v Nájemní smlouvě. Není-li v Rezervaci a následně pak ve smlouvě opronájmu plavidla dohodnuto jinak, platí:

  • Půldenní pronájem (4 hodiny): předání lodě v 9:00 resp. 14:00 (podle výběru zákazníka při rezervaci). Zákazník má právo si vybrat jiný čas nalodění. Návrat z dopolední plavby je nutný do 13:00, návrat z odpolední plavby je nutný do18:00.
  • Celodenní plavby (8 hodin): předání lodě v 9:00, návrat nejpozději do 18:00 (při zachování pravidla 8 hodin pronájmu).

4.2 Vrátí-li nájemce plavidlo pozdě nebo na jiném místě, má pronajímatel právo nanáhradu škody a úhradu prokazatelných vícenákladů. Základní sazba za každou započatou hodinu pozdního příjezdu je 300 Kč.
4.3 V měsících květnu a září jsou plavební komory v provozu od pátku do neděle(09:30 – 18:00 hod.).
4.4 V měsících červnu, červenci a jsou plavební komory v provozu od úterý do neděle(09:30 – 18:00 hod). V pondělí jsou plavební komory mimo provoz.


5.  Práva a povinnosti


5.1 Zákazník má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně veškerých informací těchto služeb se týkajících. Zákazník má právo loď nepřevzít a to z důvodů nefunkčnosti plavidla, chybějícího vybavení nebo nečistoty. Zákazník se při předání plavidla zavazuje přezkoumat a pečlivě ověřit celkový stav plavidla a vybavení, jakož i zkontrolovat skutečný stav inventáře a vybavení z existujícího inventárního soupisu. Případné námitky je možné podat pouze před převzetím plavidla. Případné skryté vady a nedostatky plavidla, jeho příslušenství či vybavení, které Půjčovně nemohly být známy při předávání plavidla, jakož i veškeré závady, poškození a nedostatky, které vzniknou popředání plavidla Zákazníkovi, nejsou důvodem ke snížení ceny pronájmu.
5.2 Vést plavidlo může pouze osoba starší 18 let. K řízení nabízených lodí není nutné vlastnit žádný průkaz ani skládat jakékoliv zkoušky.
5.3 Během pronájmu je nutné dodržovat veškerá platná ustanovení předpisůt ýkajících se lodního provozu, zejména pak Základních pravidel provozuv ztahujících se k vedení malých plavidel v rámci půjčovny.
5.4 Půjčovna se zavazuje Zákazníkovi předat technicky bezchybné a kompletně vybavené plavidlo včetně pohonných hmot, čisté a připravené k plavbě. Půjčovna zodpovídá za to, že plavidlo bylo předáno Zákazníkovi v pořádku, jeho stav i vybavení odpovídá pravidlům pro provoz půjčovny malých plavidel. Půjčovna je oprávněna omezit plavbu v případech, které nemůže ovlivnit, zejména změny plavebních podmínek, přičemž nevzniká Zákazníkovi nárok na snížení nebo vrácení ceny pronájmu.
5.5 Zákazník je povinen vrátit plavidlo v dohodnutém čase, na sjednaném místě,nepoškozené, uklizené, včetně všech doplňků, vybavení a dokumentů, a vestavu v jakém plavidlo převzal.
5.6 Přeprava zvířat je možná pouze s předchozím souhlasem Půjčovny.
5.7 Zákazník, resp. vůdce plavidla nesmí přenechat plavidlo třetí osobě. Zákazník nesmí bez výslovného souhlasu Půjčovny používat plavidlo ke komerčním účelům.
Nájemce rovněž nesmí provádět jakékoliv úpravy plavidla, nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy plavidla. Veškeré závady a škody na plavidle vzniklé je Zákazník povinen bezodkladně ohlásit pronajímateli.


6.  Odpovědnost za škody vzniklé během pronájmu lodi


6.1 Za škody způsobené na plavidle odpovídá Zákazník Půjčovně v plném rozsahu.
6.2 Za dodržování právních předpisů, pravidel plavby i ostatních předpisů během pronájmu plavidla odpovídá Zákazník; tato odpovědnost se řídí příslušnými předpisy a nekončí uplynutím nájemního vztahu.
6.3 Půjčovna odpovídá za škody, které vznikly Zákazníkovi v době, kdy měl předmětné plavidlo v držení, a které jsou přímým následkem hrubého porušení povinností ze strany Půjčovny.


7.  Ztráta majetku


7.1 Půjčovna, její zaměstnanci ani zástupci neodpovídají za vnesené věci, předměty či dokumenty (včetně dokladů) na palubu plavidla ani za škody na nich vzniklé ani za případnou újmu vzniklou Zákazníkovi či ostatním osobám zdržujícím se nanajatém plavidle; stejně tak neodpovídají za škody či újmu způsobené Zákazníkemnebo ostatními osobami na jím najatém plavidle třetím osobám.


8.  Reklamace


8.1 Reklamaci je nutno uplatnit neprodleně, nejpozději při vrácení plavidla zpět Půjčovně, v písemné formě a s přiloženou veškerou potřebnou písemnou dokumentací. Z reklamace musí být zřejmé, kdo ji podává, co a z jakého důvodu reklamuje a musí být podepsána Zákazníkem. Půjčovna je povinna na přijatour eklamaci odpovědět písemně do třiceti dnů od jejího přijetí. V případě, kdy je k posouzení reklamace potřebný technický posudek či jiné odborné vyjádření, běžítato třicetidenní lhůta ode dne, kdy takovýto technický posudek či odborné vyjádření jsou dodány Půjčovně. Výše náhrady na základě reklamace může dosáhnout maximální hodnotu reklamované části služeb. Předmětem reklamací nemohou být následující skutečnosti: škody na majetku Zákazníka, změny provozních dob plavebních komor, omezení plavby vzniklé nepřízní počasí apod.


9.  Závěrečná ustanovení


9.1 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění v registru Zákaznických informací Půjčovny a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.Jakákoli komunikace, odesílaná na e-mailovou adresu Zákazníka, se považuje zadoručenou týž den, kdy byla odeslána a komunikace odesílaná prostřednictvímdržitele poštovní licence za doručenou nejpozději pátý den ode dne jejího předánítomuto držiteli, nebyla-li doručena dříve. Konkrétní nájemní smlouva můženěkteré body těchto půjčovních podmínek doplňovat nebo i pozměňovat.