Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY PLAVIDEL

 

Název půjčovny:   Půjčovna plavidel na Baťově kanále - batak.cz


Vlastník: Ing. Petr Tomek, Ph.D., Šardice 764, 696 13 Šardice IČ: 75894726.
Provozovatel: Ing. Petr Tomek, Ph.D.
Umístění půjčovny: Na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice-Rohatec, ř. km 7,88, na levém břehu ve Strážnici
Půjčovna plavidel je otevřena: od 1. 5. do 30.9. od 9:00 do 18:00, od 1.10. do 30.4. na objednání.
Místo nalodění a vylodění: Molo u Strážnické brány, nebo po dohodě přístav Petrov.

Půjčené plavidla lze provozovat po celé délce sledované vodní cesty řeky Morava včetně průplavu Otrokovice-Rohatec.

 

POKYNY PRO NAVŠTEVNÍKY

 

 1. Vstup do prostoru půjčovny má jen ten návštěvník, který si zakoupil vstupenku na zapůjčení plavidla.
 2. Po předložení občanského průkazu a zaplacení půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením "Provozního řádu půjčovny plavidel" a "Pravidel plavebního provozu".
 3. Plavidla se půjčují jen osobám starším 15 let na vlastní nebezpečí. Dětem mladším 10 let je návštěva půjčovny a přilehlých prostor dovolena jen v doprovodu osob starších 18let. Plavidla se nepůjčují osobám zjevně neschopným obsluhy, osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek.
 4. Plavidla se půjčují pouze za příznivého počasí.
 5. Vypůjčené plavidlo nebo jiné sportovní potřeby je návštěvník povinen vrátit po uplynutí smluvené doby, nejpozději však do ukončení provozu půjčovny. Při opožděném vrácení zapůjčených předmětů je povinen návštěvník doplatit příslušnou částku půjčovného.
 6. Návštěvník půjčovny plavidel se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostoru půjčovny (mole půjčovny plavidel a přilehlém pozemku) a na hladkých, mokrých palubách s maximální pozorností, vyvarovat se sklouznutí a úrazů. Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost za škody, poranění, úrazy, které si návštěvník způsobí sám vlastní nepozorností.
 7. Návštěvník je povinen šetřit zařízení půjčovny plavidel a vypůjčených sportovních potřeb. Škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku provozovatele nebo ostatních návštěvníků a uživatelů vodních plochy je povinen uhradit.
 8. Návštěvník se prokáže zakoupenou platnou vstupenkou, odpovědnému pracovníkovi provozovatele půjčovny na vývazišti (mole půjčovny), který mu předá řádně vybaveno plavidlo k provozu. Uživatel (neboli vůdce plavidla) za vypůjčené plavidlo odpovídá a současně i za osoby a jejich rozmístění na plavidle. Na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, vyznačený v nosnosti osob na plavidle.
 9. Neplavci a děti do 10 let musí mít za plavby nasazený záchranný prostředek, které mu budou zdarma zapůjčeny.
 10. Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat z nich do vody nebo vylézat z vody na ně. Potápět je nebo je na břeh vytahovat, pokud nejsou k tomu účelu zvlášť uzpůsobena.
 11. Je zakázáno vyplout do zakázaných prostor vodní plochy,vyjmenovaných provozním řádem vodního díla, dále do prostorů značených „zákazem vplutí", tj. žlutými bójemi nebo výstražnými tabulemi označující koupaliště, bezpečnostní pásma u přehradní hráze, hygienické pásma, úseky odběrů vody, přístaviště, obratiště a plavební dráhy velkých pravidel osobní přepravy. V případech, kdy malé plavidlo míjí koupající se, je vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem. Pro malé plavidlo s vlastním pohonem je bezpečná vzdálenost 10m a pro male plavidlo bez vlastního pohonu 3 m.
 12. Není povoleno se přibližovat a vyvazovat se s malými plavidly k hydrotechnickým zařízením, plavebním znakům, bójím, tyto poškozovat nebo ničit. V čase pořádání podniků na vodě (závodů) je zakázáno všem plavidlům vplouvat do vytyčené (vyznačené) plavební dráhy - tratě a nebo jinak rušit pořádanou sportovní akci.
 13. Není dovoleno používat molo půjčovny plavidel k opalování, skokům do vody a chytání ryb.
 14. Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc, v případě tonutí osob nebo nehody plavidel, nacházejících se v bezprostřední blízkosti, je povinen každý vůdce plavidla poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních prostředků a schopností.
 15. Vůdce malého plavidla (vypůjčovatel) na zapůjčené loďce odpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace a tuto je povinen včas zhodnotit. Pokud by plavba nebyla dále bezpečná, musí se vrátit do půjčovny nebo přistát na chráněném místě. O ukrytí loďky podá, pokud možné, neprodleně zprávu do půjčovny.
 16. Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostorů půjčovny plavidel,odhazování odpadků, vylévání škodlivých tekutin, praní prádla apod.
 17. Prodlévání návštěvníků v půjčovně plavidel (na mole půjčovny plavidel)bez souhlasu odpovědných pracovníků provozovatele,neoprávněné použití plavidel z půjčovny plavidel bez vědomí odpovědných pracovníků provozovatele je nepřípustné.
 18. Z půjčovny plavidel (prostoru mola) bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník, který se chová vůči pracovníkům půjčovny, ale i ostatním návštěvníkům a uživatelům vodní plochy nepřístojně,ruší pořádek a dopouští se přestupků.
 19. Návštěvník půjčovny je povinen dodržovat Provozní řád půjčovny.


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PLAVEBNÍHO PROVOZU, VZTAHUJÍCÍ SE K VEDENÍ MALÝCH PLAVIDEL V RÁMCI PŮJČOVNY

 

 1. Ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá a nazývá se vůdce plavidla. Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování, vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek.
 2. Osoba bez průkazu způsobilosti může na všech vodních cestách vést malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, nepřesahuje-li celková plocha jeho plachet 12 m2 a jeho hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.
 3. Osoba, která dosáhla věku 15 let, může bez průkazu způsobilosti vést na všech vodních cestách malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně, nepřesahuje-li jeho celková hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.
 4. Osoba, která dosáhla věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti 15 km/hod na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy, vodní cestě účelové nebo nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.
 5. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu.


VÝTAH PRAVIDEL PLAVEBNÍHO PROVOZU, POTŘEBNÝCH PRO BEZPEČNÉ VEDENÍ MALÝCH PLAVIDEL V RÁMCI PŮJČOVEN


Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, zejména:

 

 • musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu,
 • je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály,
 • nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k vyvazování plavidla,
 • nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.,
 • je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby,
 • je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou,
 • je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny, které mu dá před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná.

 

Ve vztahu k ostatním účastníkům plavebního provozu, musí vůdci malých plavidel dodržet další pravidla, zejména:

 

 • pokud míjí malé plavidlo s vlastním strojním pohonem koupajícího se, obepluje ho ve vzdálenosti alespoň 10 m a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem,
 • nesmí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými, ve vzdálenosti menší než 200 m,
 • musí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost plavby a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala,
 • malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům,
 • malá plavidla s vlastním strojním pohonem se vzájemně potkávají levými boky,
 • malé plavidlo se proplavuje plavební komorou v menší skupině, nebo samostatně, není-li předpoklad, že do jedné hodiny připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně,
 • proplavuje-li se malé plavidla plavební komorou společně s plavidly, která nejsou malými, smí vplout do plavební komory až po těchto plavidlech,
 • po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až do povolení k vyplutí musí být vůdce plavidla na plavidle a zajišťovat povolování a zkracování vyvazovacích lan, aby plavidla nenarážela do zdí, vrat nebo do jiných plavidel a aby nebylo narušeno plynulé proplavení,
 • v obvodu plavební komory je povinen řídit se pokyny obsluhy plavební komory,
 • je povinen bez prodlení hlásit Státní plavební správě nehodu, na které měl účast. Plavební nehoda se oznamuje telefonicky středisku Říčních informačních služeb, které provozuje Státní plavební správa:Říční informační služby, tel.:412557425

 

POSKYTNUTÁ VÝBAVA PLAVIDLA PRO PROVOZ PLAVIDLA, ZEJMÉNA VÁZACÍ LANA, KOTVY, PÁDLA ČI VESLA, PLACHTY, ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY A VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY, ZÁSOBA POHONNÝCH HMOT NEBO ZÁSOBA ZKAPALNĚNÉHO PLYNU A JEJÍ ULOŽENÍ NA PLAVIDLE

 

 • osvědčení plavidla
 • vyvazovací lano s délkou minimálně 15 m
 • pádlo s bidlem a háčkem
 • pádlo
 • trubka
 • návěstní svítilna
 • záchranné prostředky - záchranné vesty
 • hasicí přístroj 2 kg. Pokud výkon motoru do 7,5 kW bez zabudované nádrže, stačí 1 kg
 • lékárnička a instrukce k záchraně
 • pohonné hmoty – palivové nádrže přenosné k lodním motorům (12 l nebo 24l, dle doby zapůjčení) umístěné pod zadní palubou

 

OPATŘENÍ PROVOZOVATELE PŮJČOVNY PŘED ZASTAVENÍM PLAVBY


Jako Provozovatel Půjčovny pravidelně monitorujeme vodní stavy a průtoky na tocích na webovém portálu http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm. Pokud se vodní stavy a průtoky na vodní cestě začnou přibližovat limitním stavům a to v úseku řeky Moravy včetně Baťova kanálu Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Uherský Ostroh ř. km 133,33 na vodočtu Kroměříž 140 cm a vyšší a v úseku řeky Moravy včetně Baťova kanálu Uherský Ostroh ř. km 133,33 až Hodonín ř. km 101,77 na vodočtu Strážnice 315 cm a vyšší, vůdce plavidla bude telefonicky upozorněn, aby se s plavidlem zdržoval pouze ve vyhraněném úseku vodního toku (v rámci vymezených říčních km) a vyčkal na další pokyny Provozovatele Půjčovny. Vůdce plavidla je povinen těchto pokynů Provozovatele uposlechnout. Za tímto účelem musí mít vůdce plavidla po celou dobu pronájmu plavidla zapnutý mobilní telefon, jehož číslo pro tyto účely poskytl Provozovateli Půjčovny. V návaznosti na předem sdělený itinerář plavby může Provozovatel Půjčovny po vůdci plavidla požadovat, aby se mu vůdce plavidla každý den trvání pronájmu plavidla ve sjednanou hodinu nahlásil a sdělil, zda plavidlo i jeho posádka jsou v pořádku. Jak budeme postupovat před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby?
Při dosažení některého z limitních stavů a to v úseku řeky Moravy včetně Baťova kanálu Otrokovice-jez Bělov ř. km 166,77 až Uherský Ostroh ř. km 133,33 na vodočtu Kroměříž 140 cm a vyšší a v úseku řeky Moravy včetně Baťova kanálu Uherský Ostroh ř. km 133,33 až Hodonín ř. km 101,77 na vodočtu Strážnice 315 cm a vyšší, bude vůdce plavidla telefonicky upozorněn na tento stav a je povinen bez zbytečného odkladu po tomto upozornění vyhledat dle pokynů Provozovatele Půjčovny nejbližší ochranný přístav, případně jiné přístaviště či vhodné místo umožňující vyvazování plavidel. Na tomto místě plavidlo bezpečně vyváže a vyčká na další pokyny Provozovatele Půjčovny. Plavba všech plavidel je zastavena před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu na příslušném vodočtu.


POSTUP PROVOZOVATELE PŘED A PŘI DOSAŽENÍ LIMITNÍCH VODNÍCH STAVŮ PRO ZASTAVENÍ PLAVBY, ZEJMÉNA VE VZTAHU K PLAVIDLŮM PŮJČOVNY VEDENÝM NA VODNÍ CESTĚ OSOBOU BEZ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI.


Provozovatel je povinen v případě, že mohou nastat zvýšené limitní stavy vody neprodleně přerušit činnost půjčovny, informovat vůdce plavidel již pronajatých. Tito mají povinnost neprodleně zakotvit člun do bezpečí a v součinnosti s provozovatelem odstranit člun z dosahu nadlimitního stavu. Provozovatel neprodleně odstraní zakotvené čluny. A to až do doby opětovného dosažení bezpečných stavů vody.


Povinnosti provozovatele:

 

 • Provozovatel je povinen seznámit nájemce s obsluhou vypůjčeného materiálu.
 • Provozovatel je povinen seznámit nájemce s Provozním řádem půjčovny plavidel a Pravidly plavebního provozu.
 • Provozovatel poskytne nájemci veškeré informace o ovládání svěřené výstroje a Provozní řád půjčovny plavidel.
 • Provozovatel pronajme nájemci plavidlo vybavené předepsanou výstrojí a v dobrém technickém stavu.
 • Zásoba paliva musí odpovídat předpokládané době plavby, nebo větší.
 • Provozovatel je povinen evidovat pronájmy.

 

Povinnosti zákazníka:

 

 • Zákazník je povinen seznámit se a dodržovat Provozní řád půjčovny plavidel a Pravidla plavebního provozu.
 • Seznámit se a dodržovat Podmínky vypůjčení provozovatele půjčovny, zejména- dbát na bezpečnost svoji i spolucestujících, Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování, vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek.
 • Vůdce plavidla je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení ohrožení lidského života a škody na majetku. Za tím účelem je oprávněn ukládat osobám na plavidle příkazy a tyto osoby jsou povinny je plnit.
 • Dodržovat přísný zákaz kouření na palubě a při manipulaci s palivem.
 • Přerušit plavbu změní-li se počasí, či průtok vody, tak, že by mohlo dojít k ohrožení života, či majetku.
 • Seznámit se a dodržovat Návody k použití materiálu.
 • Neodkladně informovat provozovatele o případných problémech při plavbě, nehodě, apod.
 • Starat se o svěřenou výstroj tak, aby provozovateli, nájemci, či třetím osobám nevznikla žádná škoda.
 • Neznečisťovat tok odpadky, palivem, apod.
 • Zákazník je povinen při převzetí materiálu podepsat protokol o převzetí, o seznámení s podmínkami plavby, výpůjčky a Provozním řádem půjčovny plavidel a Pravidly plavebního provozu.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 

Provozovatel půjčovny: +420 608 617 844
Plavební úřad – pobočka Přerov: +420 581 250 911
Říční informační služba (hlášení plavebních nehod): +420 412 557 425
Tísňové číslo: 112
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie: 158