Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů

Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů

Platnost od 1. 11. 2018

 

II. Základní informace

 • Prodejce Ing. Petr Tomek, Ph.D. - Půjčovna lodí Baťův kanál – batak.cz , Šardice 764, 696 13 Šardice, IČ: 75894726, DIČ: CZ7207204279 (dále též prodejce)
 • Místo poskytování služby: Vodní cesta řeka Morava včetně průplavu Otrokovice-Rohatec. Místo nalodění a vylodění: přístav Petrov.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů upravují objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů.

 

II. Objednávání a vystavování dárkových poukazů

 • Prodejce vystaví dárkový poukaz, pokud objednatel dárkového poukazu pravdivě a úplně vyplní objednávku dárkového poukazu a ve lhůtě určené prodejcem provede platbu za dárkový poukaz.
 • Prodejce je oprávněn odmítnout objednávku dárkového poukazu, která:
 1. nesplňuje požadavky nutné k objednání požadovaných služeb, nebo
 2. obsahuje neúplné, nesprávné nebo rozporuplné údaje o objednateli dárkového poukazu nebo osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu. Za nepřesný údaj uvedený v objednávce se považuje i uvedení telefonického kontaktu.
 • Prodejce je oprávněn odmítnout objednávku dárkového poukazu zaslanou takovým objednatelem, který buď opakovaně zasílá objednávky s neúplnými, nesprávnými nebo rozporuplnými údaji o své osobě či o osobě, která služby z dárkového poukazu, nebo zasílá objednávky, na jejichž základě dárkový poukaz úmyslně neobjedná.
 • Pokud je objednatelem dárkového poukazu právnická osoba, je povinna pověřit kontaktní osobu, která bude s prodejem jednat ve všech věcech souvisejících s objednáním, úhradou a čerpáním dárkových poukazů, a která bude i jednat i s osobami, které budou čerpat služby z dárkových poukazů; zejména je seznámí se službami poskytovanými prodejcem a s podmínkami a informacemi souvisejícími s čerpáním služeb uvedených v dárkových poukazech.
 • Pro objednatele dárkových poukazů jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v:
 1. těchto všeobecných obchodních podmínkách prodeje dárkových poukazů
 2. potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu, které od prodejce obdrží emailem společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz.
 • Objednatel dárkového poukazu je povinen potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat a případné nesrovnalosti v něm uvedené oznámit prodejci. Pokud tak objednatel dárkového poukazu nebo klient neučiní, nebudou takové nesrovnalosti při příjezdu osoby, která bude čerpat služby uvedené v dárkovém poukazu, zohledněny.
 • Dárkový poukaz je zaslán na e-mailovou nebo korespondenční adresu uvedenou v objednávce.

 

III. Platba dárkových poukazů

 • Platba dárkového poukazu probíhá vždy předem před fyzickým čerpáním služeb ve 100% krytí celkové částky – úhrada předem na základě zaslané objednávky prodejcem na kontakt (email) uvedený zákazníkem při objednávce dárkového poukazu.
 • Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Platba bankovním převodem.
 • Po připsání dané částky na účet prodávajícího je zaslán dárkový poukaz s unikátním kódem. Dárkový poukaz je zaslán adresu nebo email uvedený zákazníkem při objednávce dárkového poukazu.
 • Pro koupení poukazu není nutné provádět rezervaci na konkrétní termín. Poukaz obsahuje unikátní číslo (voucher), které obdarovaný použije pro rezervaci konkrétního (vlastního) termínu.

 

IV. Čerpání a platnost dárkových poukazů

 

V. Storno a změny dárkového poukazu

 • Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.
 • Náplň dárkového poukazu je pevně dána a nelze ji měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb Půjčovny plavidel na Baťově kanále - batak.cz.
 • Dárkový poukaz není vystavován jako cenina, ale jako potvrzení o zaplacení.
 • Storno dárkového poukazu není možné.